Natural Food Care Products

Aci Care

Composition Each 120 Gram contains
Trifala 30 Gram
Senna 10 Gram
Haritki 10 Gram
Gulabphul 10 Gram
Soff 10 Gram
Ajwan 10 Gram
Kalanamak 10 Gram
Galo 05 Gram
Santra 05 Gram
Anardana 05 Gram
Trikuti 05 Gram